Om cookies och Hantering Av Personuppgifter

Cookies

På M&CO:s webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena är sessioncookies som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är permanenta cookies som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Hur cookies används på mco.se

Cookies på denna webbplats används huvudsakligen i tre olika syften:

 • Statistik och uppföljning av besökares intresse av olika typer av information.
 • För vissa webbplatsfunktioner – vilket är en förutsättning för att kunna låta användaren göra vissa funktionspåverande val och inställningar av webbplatsen.
 • För att hantera vissa grundfunktioner – som svarsformulär och stödfunktioner kring sökningar.

M&CO:s webbplats använder sig av så kallade tredjepartscookies, dvs cookies som finns i funktioner som används och styrs av annan part. Webbstatistiksystemet Google Analytics används för att mäta trafik och sammanställa statistik över besökares användarmönster. För information om hur Google Analytics och hur Google hanterar cookies och personlig integritet, se: www.google.com/intl/sv/policies/privacy

För denna webbplats finns också möjlighet att välja bort vidare statistikinsamling från Google Analytics. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

 

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Vårt mål är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på M&CO Reklambyrå AB. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetslagstiftningen och utifrån de riktlinjer som gäller inom M&CO Reklambyrå AB.

Personuppgiftsansvarig: M&CO Reklambyrå AB

När sker behandling av personuppgifter

M&CO behandlar dina personuppgifter när du:

 • Får information om våra tjänster via nyhetsbrev, e-post, fysiskt brev, m m.
 • Blir företagskund hos oss.
 • Har kontakt med oss i vår affärsverksamhet som tredje part (leverantör, samarbetspartner, medverkan i text och bild, m m).
 • Deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för benchmarking.
 • Anmäler dig till att delta i våra evenemang.
 • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.
 • Företräder företag (kontaktpersoner) med stöd av berättigat intresse från M&CO.
 • Söker kontakt med oss i övrigt.

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning, avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e-post till arbetsplatsen. När tredjepartsmedverkan förekommer registreras motsvarande uppgifter. För företrädare till företag med stöd av berättigat intresse från M&CO registreras motsvarande uppgifter.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. M&CO:s strävan är att inte registrera känsliga uppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett besök att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du godkänner att uppgifterna finns lagrade hos oss.

Ändamål

De personuppgifter du lämnar via hemsida, brev, affärsmöte eller telefon upptas i vårt register och används för administration av förfrågningar, beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av M&CO:s tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar om anställning eller praktik hos oss, medverkar i text och bild, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina kontaktuppgifter endast för det ändamål du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och kontakter med oss kan den information som upptas i vårt register komma att lämnas ut till utomstående, dvs till personer och företag utanför M&CO i den utsträckning som krävs för att utföra beställningen. Detta gäller även för att administrera evenemang, rekrytering, undersökningar eller nå dig om du vill bli kontaktad av exempelvis en samarbetspartner.

I samtliga ovan nämnda situationer är M&CO personuppgiftsansvarig och de leverantörer som M&CO använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som M&CO medger. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att följa myndigheters bestämmelser för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, dvs tillhandahålla tjänsten, produkten, utbildningen, fakturera, arkivera uppdragsmaterial, handlingar m m. Då våra åtaganden kräver tillgång till filer för eventuella följduppdrag, dokumentation om t ex upphovsmän till bilder och beställarens användarrätt till material ligger dina personuppgifter kvar utan fast tidsgräns eller du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi på M&CO behandlar om dig som person. Om du anser att en uppgift om dig ska rättas/raderas kan du begära ändring såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att M&CO ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. M&CO har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.